Sende mail via webserver

Har du en nettside som skal sende e-post tekst via kontakt formular, ordrebekreftelser etc. Da anbefaler vi at du sender disse meldingene via vår SMTP-server istedenfor direkte via webserverens send-mail funksjon.
Dette er fordi at via vår SMTP-server sender du meldingene dine som en autorisert bruker som minsker risikoen for at sendingene dine sorteres som spam hos mottakeren.

Sende via PHP

Eksempelet nedenfor viser hvordan du bruker kodebiblioteket PHPMailer for å sende e-post med PHP med hjelp av våre SMTP-servere. PHPMailer kan du laste ned her.

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

$mail = new PHPMailer();

$mail->isSMTP(); 
$mail->Host = 'mailcluster.loopia.se'; 
$mail->SMTPAuth = true; 
$mail->Username = 'user@example.com'; // SMTP username
$mail->Password = 'secret'; // SMTP password
$mail->SMTPSecure = 'tls'; 
$mail->Port = 587;
$mail->CharSet = 'UTF-8';

$mail->From = 'from@example.com';
$mail->FromName = 'Mailer';
$mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User'); // Add a recipient
$mail->addAddress('ellen@example.com'); // Name is optional
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');

$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

if(!$mail->send()) {
  echo 'Message could not be sent.';
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Message has been sent';
}

Sende via .NET

Eksempelet nedenfor viser hvordan du sender et SSL-kryptert og HTML-formatert melding via .NET:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindomen.no");
  mail.To.Add("min.epost@mindomen.no");
  mail.Subject = "Test av e-post";
  mail.Body = "<em style="color: #f11;">Dette er en HTML-melding.</em>";
  mail.IsBodyHtml = true;
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("mailcluster.loopia.se");
  smtp.Credentials = new NetworkCredential("info@mindomen.no", "mittpassord");
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>

Sende via WordPress

For å sende e-post via en side bygget med Wordpess så anbefaler vi tillegget WP-SMTP. Se vår guide om dette tillegget her:  WP-SMTP

Sende via Joomla

Se denne guide om hvordan du aktiverer SMTP i Joomla: SMTP-Joomla

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles